Input:

Predaj kovového odpadu z pohľadu zákona o DPH v roku 2019

21.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.57 Predaj kovového odpadu z pohľadu zákona o DPH v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Príklad:

Potrebovali by sme poradiť, ako máme postupovať v prípade, keď predáme kovový odpad (oceľový odpad – ľahký) v hodnote 60 € slovenskému zákazníkovi (platcovi DPH). Ide o vývoz s klasickou slovenskou DPH a vykážeme tento vývoz v riadku 3, 4 daňového priznania a v kontrolnom výkaze v A.1?

Riešenie:

Tuzemský prenos daňovej povinnosti je upravený v § 69 ods. 12 zákona o DPH (to znamená, že ide o prenos daňovej povinnosti pri zákonom určených dodávkach s miestom dodania v tuzemsku medzi dvoma platiteľmi dane v SR). To znamená, že sa uplatní prenos iba vtedy, ak odberateľ bude platiteľom DPH v tuzemsku (v SR), v prípade, že pôjdu uvedené dodávky odberateľovi, neplatiteľovi DPH v takom prípade dodávateľ nezrealizuje prenos daňovej povinnosti, ale fakturuje so slovenskou DPH.

§ 69 ods. 12 zákona o DPH: Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na:

a) dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku; kovovým odpadom a kovovým šrotom sa rozumie kovový odpad a kovový šrot z výroby alebo z mechanického opracovania kovov a kovové predmety ďalej už nepoužiteľné vzhľadom na ich zlomenie, rozrezanie, opotrebenie alebo z podobných dôvodov,

b) prevod emisných kvót skleníkových plynov podľa osobitného predpisu v tuzemsku,

c) dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 1,

d) dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji,

e) dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva z tejto záruky; pri zabezpečovacom prevode práva je príjemcom plnenia platiteľ, ktorého pohľadávka bola zabezpečená, a platiteľ, ktorý nadobudol predmet záruky.

f) dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu,

g) dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka, iných ako uvedených v písmene a),

h) dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú iné využitie, ak základ dane vo faktúre za dodanie mobilných telefónov je 5 000 eur a viac,

i) dodanie integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ak základ dane vo faktúre za dodanie integrovaných obvodov je 5 000 eur a viac,

j) dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu, a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu.

§ 69 ods. 12 písm. a) DPH, prenos pri dodaní kovového odpadu a kovového šrotu, prenos daňovej povinnosti na platiteľa dane pri dodaní.

Pod kovovým odpadom a šrotom možno rozumieť odpad z kovov, ktorý sa získa z výroby alebo opracovania, ako napríklad triesky po sústružení, hobliny, odrezky, piliny, odstrižky a odpady z rezania, atď.

V prípade, ak platiteľ dane (odberateľ) kúpi v tuzemsku kovový odpad alebo kovový šrot od iného platiteľa dane, je osobou povinnou platiť daň namiesto svojho dodávateľa. Dodávateľ kovového odpadu alebo kovového šrotu, ktorý je platiteľom dane, je povinný vo faktúre uviesť slovnú informáciu o prenesení daňovej povinnosti.

Dodanie kovového odpadu platiteľovi dane sa v daňovom priznaní neuvádza a podľa poučenia ku kontrolnému výkazu ani v kontrolnom výkaze. Samozdanenie v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze uvádza iba odberateľ (platiteľ DPH) a to v časti B.1

V § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH máme dodanie tiež kovových výrobkov (nie odpadu), kde je ich väzba na colný sadzobník. Ide o dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka, iných ako uvedených v písmene a).

Záver:

V tomto prípade, predaj tovaru uvedeného v colnom sadzobníku (§ 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH) , pri ktorom sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH na odberateľa spoločnosť, dodávateľ tiež neuvádza do daňového priznania k DPH, ale len do časti A.2. kontrolného výkazu (v tomto prípade podľa poučenia ku KV sa § 69 ods. 12 písm. g) uvádza dodávateľom do KV za príslušné zdaňovacie obdobie).

Odberateľ (platiteľ) uvádza základ dane a vypočítanú daň z nakúpeného tovaru do daňového priznania k DPH (nakoľko zrealizoval samozdanenie a odberateľ, platiteľ DPH je osobou povinnou platiť DPH) a stanovené údaje tiež uvedie do časti B.1. kontrolného výkazu za príslušné zdaňovacie obdobie.

Výber z poučenia ku Kontrolnému výkazu:

Dodávateľ

Kontrolný výkaz časť A.2. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona.

A.2. Údaje z

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: