Input:

Prenos daňovej povinnosti na ryžu v roku 2019

19.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.55 Prenos daňovej povinnosti na ryžu v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Príklad:

Od 1. 1. 2019 je zrušené prenesenie daňovej povinnosti na ryžu? Niektoré došlé faktúry za ryžu obsahujú DPH a na niektorých faktúrach je prenesenie daňovej povinnosti. Prosíme Vás, ktoré je správne?

Riešenie:

Prenos daňovej povinnosti nie je zrušený, ale od 1. 1. 2019 dochádza iba ku určitým zjednodušeniam.

V prípade, že je vyhotovená riadna faktúra, ktorá obsahuje všetky náležitosti faktúry a je správne identifikovaný odberateľ, t. j. má uvedené IČ DPH, tak prenos sa naďalej musí uplatniť na odberateľa.

Dňa 1. 1. 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 369/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”), ktorý okrem iného mení úpravu prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia pri dodaní poľnohospodárskych plodín a určitých tovarov zo železa a ocele.

Touto novelou sa v ustanoveniach § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH na konci pripájajú tieto slová: „okrem dodania tovarov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm. a) alebo b)”.

Dôsledkom tejto zmeny sa vylúčil prenos daňovej povinnosti medzi platiteľmi dane pri dodaní poľnohospodárskych plodín a určitých tovarov zo železa a ocele, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa citovaného ustanovenia.

Podľa § 74 ods. 3 písm. b) zákona o DPH je zjednodušenou faktúrou okrem iného doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní ERP”), ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur; doklad nemusí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. b), [t. j. neobsahuje identifikačné údaje odberateľa] a jednotkovú cenu podľa odseku

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: